Autoryzacje i aprobaty.

Farba NOXYDE® i wykonane nią powłoki zostały wszechstronnie przebadane przez wiele autoryzowanych laboratoriów oraz innych instytucji certyfikujących na całym świecie i uzyskała szereg aprobat i autoryzacji, m.in.:
Systemy NOXYDE® - PEGACRYL® posiadają aprobatę techniczną INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW w Warszawie nr AT/2002-04-1403 oraz atesty PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY w Warszawie nr 2/B- 635/94 i nr HK/B/0843/01/2000.

Wyniki testów powłoki.


Komora wilgotnościowa (DIN 50017)
Brak rdzy, brak rozpływającej się rdzy – 40 dni
Test Kesternicha (ISO-6989-85)
Brak zmian korozyjnych lub degradacji powłoki na próbkach porysowanych i nie porysowanych - 56 dni
Komora solna (ISO-7253-84)
Brak zmian koloru lub wyglądu po ekspozycji na próbkach porysowanych i nie porysowanych - 56 dni
Przyczepność (ISO-2409-72)
3,0 - 6,0 Mpa, czas schnięcia - co najmniej 10 dni
Test odporności na promieniowanie słoneczne (ISO-4892-1981/E)
Brak korozji podpowłokowej na próbkach porysowanych - 1000 godzin
Czas wysychania po 56 dniach zanurzenia
32 godz.
Odporność na uderzenie (PN-54/C-81526)
Niewidoczne uszkodzenia mechaniczne pod wpływem ciężaru 1 kg zrzuconego na płytkę testową z wysokości max. 50 cm
Niewidoczne uszkodzenia mechaniczne pod wpływem ciężaru 1 kg zrzuconego na płytkę testową z wysokości max. 50 cm
Minimalny ciężar powodujący równomierne pęknięcia = 550-600g
Test Ericsena na tłoczenie (DIN 53156)
Głębokość tłoczenia 11 mm bez przerwania powłoki
Klasyfikacja pożarowa (NF.P.92-507)
Klasyfikacja M1
Toksyczność dymu (AFNOR F 16-101)
Klasyfikacja F2

Odporność chemiczna (24-godzinny test na rozlanie).


Kwasy mineralne (solny, azotowy, fosforowy, siarkowy, octowy, mrówkowy)
Doskonała do maksymalnego stężenia 25 % w wodzie
Wodorotlenki (potasowy, sodowy, amonowy)
Doskonała
Roztwory soli lub cukrów
Doskonała
Oleje (mineralne, roślinne, zwierzęce)
Doskonała
Alkohole (etylowy, metylowy, izopropylowy)
Dobra
Olej napędowy
Dobra
Rozcieńczalniki węglowodorowe (alifaty) i benzyna lakowa
Umiarkowana (lekkie zmiękczenie powłoki)
Benzyna (gazolina)
Zła
Silne rozcieńczalniki (ketony, estry, aromaty)
Zła